کرامتهای امام از زبان پیامبر

دهها جلد کتاب گنجایش آن را ندارد تا زندگی امامی را که وحی درجای جای حیات او نمودار است، توصیف کند.
امامی که آیت بزرگ‌رسالت الهی وشاهد حقیقی نبوّت آخرین پیامبر محسوب می‌شد.
حال که‌این کتاب نمی‌تواند بیانگر دریای بی کرانه فضایل و کرامتهای علی‌علیه السلام‌باشد، تنها ذکر قطره‌هایی از این دریا کافی است که خود می‌تواند چشمه‌ساری بزرگ برای ما باشد.
شاید برخی از شنیدن فضایل امام از زبان پیامبرصلی الله علیه وآله دچار حیرت‌وتعجّب شوند.
چرا که اینان حکمت آفرینش را بخوبی در نیافته و درچهار چوب نگرشهای قرآنی بنیکی نیاندیشیده‌اند.
امّا اگر به آسمانها وزمین وویژگیهای آنها به عنوان آفریده‌های خداوند بنگرند و دریابند که‌خداوند آنها را مسخّر انسان ساخته و انسان را بر بسیاری از مخلوقاتش‌برتری بخشیده و فرزندان آدم را به خاطر بندگی او بزرگ داشته و بهترین‌کس در نزد خود را با تقواترین آنان قرار داده است، آنگاه می‌توانندکرامتهای اولیای خدا را دریابند و بدانها اعتراف کنند.
امّا اگر با دیدگاههای مادّی به انسان بنگرند، طبیعی است که‌نمی‌توانند حتّی یکی از این کرامتها را تصدیق کنند.
حتّی این امر به کمک‌وحی که یکی از کرامتهای الهی است که خداوند به انسان ارزانی داشته‌ورمز برتری او بر سایر مخلوقاتش به شمار می‌آید و کلید تسخیر اشیا به‌وسیله او محسوب می‌شود، امکان ناپذیر می‌نماید.
اینک باهم برخی‌از کرامتهای‌امیرمؤمنان‌را از نظر می‌گذرانیم ویادآورمی‌شویم که دشواریها و سختیهایی که آن امام در طول زندگی خود متحمّل‌آنها شد قلّه بلند برای رسیدن به پروردگار پاکش و وسیله‌ای برای نزدیک‌ساختن او به خشنودی خدایش بود.