امام علی (ع)

فضایل علی از زبان پیامبر

سلمه بن قیس از پیامبرصلی الله علیه وآله روایت کرده است که فرمود: علی در آسمان هفتم است چونان خورشید روز در زمین. و در آسمان‌دنیاست چونان ماه شب در زمین. خداوند از فضل خود پاداشی به علی داده‌که اگر...

کرامتهای امام از زبان پیامبر

دهها جلد کتاب گنجایش آن را ندارد تا زندگی امامی را که وحی درجای جای حیات او نمودار است، توصیف کند. امامی که آیت بزرگ‌رسالت الهی وشاهد حقیقی نبوّت آخرین پیامبر محسوب می‌شد. حال که‌این کتاب نمی‌تواند بیانگر دریای بی...

عشق به خدا برتر از هر پیوند

عشق فراوان امیرمؤمنان او را برتر از هر پیوند مادی و تمام فشارهای‌اجتماعی و مصلحتهای فانی دنیوی قرار داده بود. آن‌حضرت، هنگامی که درباره اسباب یاری خداوند نسبت به‌مسلمانان سخن می‌گفت، بارزترین و بزرگترین آنها را، برتری آنان ازمحدوده‌پیوندهای خویشاوندی...

ویژگیها و فضایل امیرمؤمنان‌

فضایل و مناقب امام همچون پرتو آفتاب، در همه جا جلوه گر است‌وبه ما روشنایی و گرمی معنوی می‌دهد. دانشمندان بزرگ مسلمان، علی‌رغم مذاهب مختلفی‌که دارند، در بر شمردن فضایل آن‌حضرت با یکدیگربه رقابت پرداخته‌اند. تا آنجا که برخی‌از خوانندگان...

امام در محراب شهادت‌

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، یکی از شبهایی که احتمال می‌رودشب قدر در همان شب واقع است. گفتگوهای مردم در این شب هر جاپیرامون جنگ ومسائل آن بود. چرا که علی‌علیه السلام روح جهاد و جنگاوری‌را در میان آنان دمیده...

روزهای پایانی خلافت امام‌

وقتی نوار زندگانی امام را از نظر می‌گذرانیم، هر چه به پایان آن‌نزدیکتر می‌شویم آن را تیره‌تر می‌بینیم به گونه‌ای که قلب از شدّت اندوه‌وتأسف می‌خواهد بترکد. این معاویه است که لشکریان جاهلی را بر ضدّرسالت خدا رهبری می‌کند و...

ماجرای خوارج

پس از آنکه دو سپاه پیمان صلح منعقد کردند و امام و معاویه آن را به‌امضا رسانیدند، ابوموسی‌اشعری آن پیمان نامه‌را در اردوگاه امام به‌گردش‌در آورد تا همه آن را ببینند. پس چون از مقابل پرچمهای بنی راسب‌گذشت، آنان گفتند:...

نیرنگ به جای شجاعت‌

آمادگی روحی بالاترین نیرویی بود که سپاه اسلام بدان تکیه داشت واگر چه همین نیرو دلاوریها و قهرمانی‌های بسیار شگرفی آفرید امّاآنچنان هم نبود که پیروزی نهایی را در دسترس آنان قرار دهد. چون کارجنگ به درازا انجامید برخی از...

امام نبردها را رهبری می‌کند

در صفین امام‌علیه السلام با دلاوری و قهرمانی و مواضع راستین خویش تجلّی‌وصف ناپذیری داشت. او در این هنگام شصت سال از عمرش می‌گذشت‌ودر طول این مدّت مصایبی بر او فرود آمده بود که اگر یکی از آنها برکوهی سترگ...
1 2 3 5