امام علی (ع)

خلیفه دوّم چگونه کشته شد؟

برخی از محقّقان بر این عقیده‌اند که: در پشت صحنه قتل خلیفه دوّم‌دست حزب اموی در کار بوده است. بویژه آنکه عمر در اواخر دوران‌خلافتش بسیار بر آنان سخت گرفته بود. این عمرو بن عاص است که باافسوس و حسرت...

ارزیابی امام از شیخین‌

امام علی‌علیه السلام در روزگار خلافت شیخین (ابوبکر و عمر) چگونه‌زیست؟ و چگونه با آنان برخورد کرد؟ آن‌حضرت با شکیبایی تمام، تا آنجا که توانست درجهت اصلاح‌اوضاع کوشید و به پرورش نسلی از انقلابیون مکتبی کمر بست و برای‌رویارویی با...

یاران پیامبر و دفاع از حق علی

حامیان امام اصحاب پیامبر چگونه از حق علی‌علیه السلام در مورد خلافت دفاع کردند؟ کتابهای تاریخی در این باره دهها حادثه ضبط کرده‌اند. امّا ماجرایی که‌ذیلاً نقل می‌شود جامعتر از سایر حوادث و ماجراهاست. زیرا بیانگرمناظره بزرگان اصحاب پیامبر در...

فاطمه نخستین یاور

با وفات پیامبرصلی الله علیه وآله جناحهای سیاسی جامعه نمودار شد و درگیریهای‌جناح مخالفان مکتبی که خواستار به قدرت رسیدن علی‌علیه السلام بودند شدّت‌یافت. چراکه علی برتر از دیگران بود و از طرفی پیامبر که از روی هوس‌سخن نمی‌گفت به...

امام علی چگونه خواستار حق خود شد؟

علی‌علیه السلام نخواست شمشیر بردارد و حقّ خویش را برگرداند. کسانی که‌در تاریخ زندگی آن‌حضرت پژوهش کرده‌اند، درمی‌یابند که امام به دودلیل دست به شمشیر نبرد: نخست: آنکه آن‌حضرت در یاران خود آمادگی لازم برای چنین کاری‌نمی‌یافت. زیرا آنان چنین...

نقشه سیاسی جزیره العرب پس از وفات پیامبر

سه خط عمده پس از وفات پیامبرصلی الله علیه وآله، بر نقشه سیاسی جزیرهالعرب‌آشکارا به چشم می‌خورد. نخست: خط امام علی‌علیه السلام که عدّه بسیاری از انصار و نیز برخی ازمهاجران با وی همراه بودند. دوّم: خط سایر مهاجران و...

واپسین دم حیات پیامبر

بخاری در روایتی در کتاب العرض والطلب نقل کرده است که: عدّه‌ای از اصحاب و از جمله عمر بن خطاب بر بالین پیامبرجمع شده بودند. پیامبرصلی الله علیه وآله به آنان فرمود: بیایید برای شما نامه‌ای‌بنگارم که پس از آن...

بیعت غدیر خم

بیعت غدیر خُم در سال دهم هجری، هنگامی که پیامبرصلی الله علیه وآله تصمیم گرفت به مکّه‌رود وآخرین حج خود را، که آن را حجهالوداع نامیده‌اند، به جای آوردعلی‌علیه السلام در یمن یا نجران بود. پیامبر به علی نامه‌ای نوشت...

سخنان جاویدان

پس از فتح مکّه و نبرد حنین، همه ساکنان جزیرهالعرب بهحکومت اللَّه گردن نهادند. امّا تنها گروهی از اعراب که جنگ و ستیزدر خونشان بود و در منطقه‌ای نزدیک به مدینه گرد آمدند و درنظرداشتند ناگهان بر آن شهر، هجوم...