امام علی (ع)

جانشین پیامبر

پیامبر به مدینه آمد درسال نهم هجری خبری به آن‌حضرت رسید مبنی بر آن که روم سپاهی برای جنگ با کشور اسلامی فراهم کرده است. پیامبر برای مقابله با آنان نیرویی گرد آورد. این جنگ اگر به وقوع می‌پیوست، نخستین...

رویارویی علی با قبایل هوازن و ثقیف

قبایل هوازن وثقیف و هم پیمانان مشرکشان، تمام نیرو و توان خود را برای هجوم به‌مسلمانان گرد آورده بودند. آنان با سپاهی که تعداد آن سه برابر سپاه مسلمانان بود به رویارویی پیامبر ویارانش آمده بودند. چون پیامبر آهنگ رفتن...

جنگ حنین و فتح مکه

پس از بازگشت مسلمانان به مدینه و زیرپا نهادن مفاد صلحنامه‌حدیبیه از سوی قریش، که علی‌علیه السلام آن را به دست خود نوشته بود، پیامبرخود را آماده فتح مکّه کرد. پیامبر درنظر داشت به ناگهان و بی‌خبر به‌مکّه حمله ببرد....

فتح دژهای خیبر توسط علی

فتح دژهای خیبر یهود همواره در جزیرهالعرب خطر بزرگی، به شمار می‌آمدند. آنان‌در دژهایی که در مکانهایی مناسب بنا می‌کردند، سکنی می‌گزیدند. یهودعهد خود را با پیامبر زیرپا نهادند و در جنگ احزاب همراه با مشرکان برعلیه مسلمانان وارد کار...

بیعت رضوان

پس از جنگ خندق، پیامبرصلی الله علیه وآله به سوی مکّه رهسپار شد. آن‌حضرت‌می‌خواست حج عمره به جای آورد. در رکاب وی بسیاری از مسلمانان‌حرکت می‌کردند. پیامبرصلی الله علیه وآله، پرچم را به علی‌علیه السلام سپرد. چون به بلندیهای مکّه‌رسیدند،...

هم رکابی علی با پیامبر در جنگ احزاب

پس از نبرد اُحُد، جنگ احزاب رخ داد. بار دیگر قریش و اعراب از نوخود را برای نبرد با اسلام آماده کردند. امام علی‌علیه السلام جریان این جنگ راچنین بیان می‌کند: قریش و اعراب میان خود عهد کرده بودند که...

هم رکابی علی با پیامبر در جنگ احد

سپاه قریش شکست خورده و اندوه زده درحالی که دلیران و پهلوانانش‌به خاک و خون غلتیده بودند به مکّه بازگشت. بزرگان قریش خود راآماده نبرد دیگری می‌کردند تا با پیروزی در آن ننگ و ذلّتی را که‌در میدان بدر نصیب...

هم رکابی علی با پیامبر در جنگ بدر

قریش نیرو و قوای خویش را برای جنگ با پیامبری که در مدینه‌جامعه‌ای اسلامی بنیان نهاده بود و ستمگران را تهدید می‌کرد، گرد آوردوهزار مرد جنگی و مسلّح را به مدینه روانه کرد. این درحالی بود که سپاه پیامبرصلی الله...

علی در دوران پیامبر

اشاره هجرت پس از آنکه آن عهدنامه ملعون از میان رفت و در بازوی قدرتمنددعوت اسلامی هیچ خللی پدید نیامد، قریش مجبور شد به بنی هاشم‌اجازه دهد تا در مکّه رفت و آمد کنند و با مردم داد و ستد...